Temeljem čl. 37. st. 1. i čl. 11. Zakona o udrugama (N.N. 70/97), te odredbi čl. 20. Statuta udruge, redovita godišnja skupština Udruge ljubitelja znanstvene fantastike i fantazije “Gaia”, održana dana 18. prosinca 1997. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Statuta Udruge ljubitelja znanstvene fantastike i fantazije “Gaia”, Osijek (u daljem tekstu ‘Odluku’).

 

 Članak 1.

Naziv I. glave Statuta udruge ljubitelja znanstvene fantastike i fantazije “Gaia” (u daljem tekstu ‘Statut’), mijenja se i glasi: “TEMELJNE ODREDBE”.

Članak 2.

U članku 1. Statuta, stavak 2. mijenja se i glasi: “Udruga je pravna osoba.”

Članak 3.

U članku 2. Statuta, u stavku 1. riječ “Udruženje” zamjenjuje se riječju “Udruga”.

Članak 4.

Članak 9. Statuta mijenja se tako, da se iza riječi “svaki” dodaju riječi “poslovno sposoban”.

Članak 5.

Naziv IV. glave Statuta mijenja se i glasi: “TIJELA UDRUGE”.

Članak 6.

U članku 17. Statuta, riječ “organi” zamijenjuje se riječju “tijela”.

Članak 7.

Članak 19. Statuta mijenja se i glasi:

“Skupštinu Udruge saziva predsjednik Udruge prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice svih članova Skupštine. Ako se dogodi da sjednici ne bude nazočna potrebna većina članova, sjednica se odgađa i ponovo saziva u roku od 14 dana. Ukoliko na ponovljenoj sjednici opet ne bude nazočna potrebna većina članova, a utvrdi se da su isti uredno pozvani, odnosno da su valjano obaviješteni o održavanju sjednice, Skupština može pravovaljano odlučivati sa zatečenim brojem nazočnih članova.

Skupština odlučuje nadpolovičnom većinom nazočnih.

Prijedlog za donošenje kakvog akta ili odluke, njihovu izmjenu ili dopunu mogu na glasovanje pred Skupštinu staviti:

- predsjednik Udruge

- dva člana Izvršnog odbora, ili

- tri člana Skupštine.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim ukoliko odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.”

Članak 8.

U članku 42. Statuta, u stavku 1, točka iza riječi “Udruge” zamjenjuje se zarezom, te se dodaju riječi: “na vrijeme od jedne godine, i može biti ponovo biran.”

 Članak 9.

Iza članka 42. dodaje se novi članak 42a, koji glasi:

“Via Galactica” ima i svoju elektroničku inačicu na svjetskoj računalnoj mreži Internet.

Urednika elektroničke inačice “Vie Galactice” imenuje Izvršni odbor Udruge na vrijeme od jedne godine, i može biti ponovo biran.

Urednik elektroničke inačice za svoj rad odgovoran je Izvršnom odboru Udruge.

Urednici obje inačice lista dužni su surađivati u svome radu, ali su u svojim odlukama nezavisni.”

Članak 10.

Naziv V. glave Statuta mijenja se i glasi: “SREDSTVA I IMOVINA UDRUGE”

Članak 10.

Članak 44. Statuta mijenja se i glasi:

“Udruga može stjecati stvari i prava.

Udruga odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Dobit, odnosno novčana sredstva koja Udruga ostvari uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, eventualnim dotacijama iz proračuna ili fondova, obavljanjem dopuštenih djelatnosti ili na drugi zakonski način, isključivo će se koristiti za obavljanje i unaprijeđivanje statutom zacrtanih djelatnosti i ciljeva Udruge.

Odluke o svim poslovima i pitanjima vezanim uz stjecanje vlasništva, dobiti i posjeda nad stvarima i pravima, te za prodaju, prijenos ili davanje u zakup imovine Udruge donosi Izvršni odbor.

Izvršni odbor dužan je podrobno izviješće o svim odlukama iz stavka 4. ovoga članka podnijeti na potvrdu Skupštini udruge na prvoj slijedećoj sjednici.”

Članak 11.

U članku 49. Statuta, stavak 2. mijenja se i glasi: “Prestankom postojanja Udruge preostala imovina Udruge pripast će zakonom za to određenom pravnom subjektu.”

Članak 12.

Članci 50. i 51. brišu se.

Članak 13.

Izvršni odbor Udruge sastavit će pročišćeni tekst Statuta udruge u skladu s odredbama ove Odluke najkasnije do sijedeće redovite godišnje skupštine Udruge.

 Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

 

U Osjeku, 18. prosinca 1997. godine.

 

predsjednik Udruge:

Aleksandar Kristek